Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności www.bip.biblioteka.tychowo.pl

Gminna Biblioteka Publiczna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bip.biblioteka.tychowo.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Powody niezgodności z ustawą:

Pliki zarządzń PDF

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Tomczyk.
 • E-mail: biblioteka.tychowo@vp.pl
 • Telefon: 943146892

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Gmina Tychowo
 • Adres: ul. Bobolicka 17 78-220 Tychowo
 • E-mail: umig@tychowo.pl
 • Telefon: 943160250

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku Gminnej Biblioteki Publicznej prowadzą dwa wejścia. Jedno znajduje się od ulicy Wolności. Do tego wejsćia prowadzą zarówno schody jak i podjazd dla wózków inwalidzkich. Wzdłuż podjazdu znajdują się barierki umożliwiające zachowanie równowagi osób mających problemy w poruszaniu się. Drugie wejście znajduje się od ulicy Kościelnej. Do wejścia prowadzą schodki z dwoma stopniami, brak podjadu dla wózków inwalidzkich. 

Siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej znajduje się na I piętrze budynku. 

Przed budynkiem od strony ulicy Kościelnej znajduje się parking z wydzielonym miejscem dla osoby niepełnosprawnej.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejśc z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób niewidomych i słabosłyszących. Brak tłumacza migowego.

W przypadku trudności w dostępie do pomieszczeń biblioteki, możliwe jest umówienie wizyty przed budynkiem lub dostarczenie książek do domu czytelnika. 

Ułatwienia

  .

Wytworzył:
Agnieszka Tomczyk
(2022-09-28)
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki